Regulamin

REGULAMIN KINA STYDUJNEGO W GDYŃSKIM CENTRUM FILMOWYM - SALA MORSKIE OKO, GOPLANA, WARSZAWA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w Kinie Studyjnym znajdującym się w Gdyńskim Centrum Filmowym w Gdyni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego operatorem jest Centrum Kultury w Gdyni przy ulicy Łowickiej 51, 81-504, zwane dalej OPERATOREM.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. Bilety możliwe są do nabycia w kasach kina Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz za pomocą strony internetowej www.gcf.org.pl, a także poprzez zamianę na bilet karnetu lub zaproszenia do kina.
 4. Kasy biletowe otwierane są 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Wejście na teren sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 6. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 7. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 8. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 9. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 10. Bilety ulgowe przysługują dzieciom poniżej 12 roku życia, młodzieży powyżej 12 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom powyżej 60 roku życia i osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu.
 11. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 12. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej także przysługuje prawo do ulgi.
 13. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej oraz przy wejściu do sali.
 14. Przy zakupie biletów ulgowych dla studentów i uczniów nie są honorowane karty Euro 26, ITIC i legitymacje doktoranckie.
 15. Dziecko w wieku do 3 lat, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca na sali kinowej, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach biletu nabytego przez wskazaną wyżej osobę.
 16. Przy zakupach biletów grupowych dla grup zorganizowanych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują zaproszenia dla opiekunów w ilości 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 osób.
 17. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze terminu seansu, jak również opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut.
 18. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze określają czas rozpoczęcia emisji bloku zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 19. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 20. Podczas projekcji w sali kinowej obowiązuje bezwzględny zakaz rejestracji obrazu i dźwięku.
 21. Na całym terenie Gdyńskiego Centrum Filmowego obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów.
 22. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie będą wpuszczane na teren Gdyńskiego Centrum Filmowego albo zostaną wyproszone bez zwrotu kosztów za zakupione bilety.
 23. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu osobie lub wyprosić osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
 24. Rzeczy zagubione lub porzucone w kinie będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych po upływie 30 dni od znalezienia ich przez pracowników kina.
 25. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla klientów kina.
 26. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 27. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinach Gdyńskiego Centrum Filmowego należy zgłaszać niezwłocznie kasjerowi kina w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 28. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się również do biletów zakupionych poprzez stronę www.gcf.org.pl.
 29. Ceny biletów są podzielone na kategorie cenowe związane m.in. z rozróżnieniem grup wiekowych, innych uprawnień przyznanych klientom oraz podział wynikający z wyróżnienia danego wydarzenia do odrębnej kategorii cenowej. Powyższe oznacza, że kupując bilet należy sprawdzić cenę biletu w cenniku obowiązującym w Gdyńskim Centrum Filmowym.
 30. Na wydarzenia specjalne z udziałem gości obowiązują indywidualne grupy cenowe.